A DOLGOZÓK MEZŐGAZDASÁGI ÉS KERTÉSZETI KFT.

 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA


 


Székhely: 5553 Kondoros, Tanya 150.
    
Cégjegyzékszám: 04-09-004642

Adószám: 11858137-2-04

Képviseli: Pataki Ferenc

(a továbbiakban: Társaság)

Jelen Szabályzat a természetes személyek személyes adatainak a Társaság által történő kezelésének (adatkezelési tevékenységének) szabályait tartalmazza az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i 2016/679 számú Rendeletének -  a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) –, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak való megfelelés céljából.

Jelen szabályzatot a Társaság 6/2018. számú határozatával fogadta el.


Adatkezelő a Társaságnál     név: Tóth Györgyné     beosztás: munkaügyi előadó.
 

Kelt, Kondoros,  2018. május  hó. 11. napján


                                        __________________________
                                                     ügyvezető


    
    
    
Mellékletek:

1.    számú melléklet:    Adatkérő lap személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezeléséhez

2.    számú melléklet:         Adatkezelési tájékoztató az érintett természetes személy jogairól személyes adatai kezelése vonatkozásában

3.    számú melléklet:    Tájékoztató a munkavállaló részére alkalmassági vizsgálaton való részvételről

4.    számú melléklet:    Tájékoztató a szerződés megkötésével kapcsolatos személyes adatok kezeléséről


5.    számú melléklet:    Tájékoztató a földhaszonbérleti szerződés megkötésével kapcsolatos személyes adatok kezeléséről

6.    számú melléklet:    Tájékoztató jogi személy szerződéses partnerek természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai kezeléséről


7.    számú melléklet:    Tájékoztató kamerás megfigyelő rendszer alkalmazásáról

8.    számú melléklet:    Titoktartási nyilatkozat az adatfeldolgozást végző vállalkozások munkavállalóinak [(ha a munkáltató más vállalkozásnak vagy magánszemélynek (pl. őstermelőknek) könyvelési szolgáltatást, stb. lát el]


9.    számú melléklet:    A munkavállaló nyilatkozata az Adatkezelési Szabályzat megismeréséről, alkalmazásáról és titoktartási kötelezettség vállalásáról

10.    számú melléklet:    Felügyelő Bizottsági (Ellenőrző Bizottság) tagjának nyilatkozata az adatkezelési szabályzat megismeréséről, alkalmazásáról, és titoktartási kötelezettség vállalásáról


11.    számú melléklet:    Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

12.     számú melléklet     Az adatfeldolgozó más adatkezelő nevében végzett adatkezelési tevékenységeinek nyilvántartása (pl. őstermelőnek végzett könyvelés esetén)


 
 


I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK1.§  Preambulum

A Társaság vállalja, hogy adatkezelési tevékenységét - a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az megfeleljen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének -  a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.

2. §  A Szabályzat célja

Jelen Szabályzat a Rendelet, és az Infotv. rendelkezésein alapul abból célból, hogy tanúsítsa, hogy a Társaság megfelel a Rendelet személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályainak és elveinek.  

3. § A Szabályzat hatálya

(1) A Szabályzat hatálya a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló, vagy szerződéses ajánlat során kapcsolatba kerülő természetes személyek (ide értve pl. a munkavállalókat, az egyéni vállalkozót, egyéni céget, az őstermelőt, a természetes személy vevőket, eladókat, szállítókat és egyéb természetes személy szerződéses partnereket is) személyes adatainak a Társaság által történő kezelésére terjed ki.

(2) A Szabályzat hatálya kiterjed a Társasággal kapcsolatban álló jogi személyek természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatainak a nyilvántartására.

4. § Fogalom meghatározások és kiterjesztő szabályok

(1)    E Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalom meghatározásokat a Rendelet 4. cikke tartalmazza, melyekhez a jelen Szabályzat egyes fejezeteiben külön meghatározások is szerepelhetnek.

(2)    Az egyes fejezeteknél a személyes adatok címzettjei: azok a személyek, akik a személyes adatokat gyűjthetik, megismerhetik, rögzíthetik, rendszerezhetik, tárolhatják, kezelhetik, törölhetik, továbbíthatják, stb..

(3)    A Társaság ellenőrzési feladatait, ellátó testületének (amennyiben rendelkezik ilyen testülettel), tagja ellenőrzési tevékenységének ellátása során jogosult a Társaság által kezelt személyes adatokat megismerni amennyiben a jelen Szabályzat 10. számú mellékletét képező titoktartási nyilatkozatot aláírta. A Dolgozók Kft. nem rendelkezik felügyelő bizottsággal.

(4)    Ha jogszabály az adatok megőrzésére a Szabályzatban megszabott időtartamnál hosszabb időt állapít meg, akkor a jogszabályban meghatározott időtartam az irányadó.
II. FEJEZET
AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA5. § Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

(1)  A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az 1. számú melléklet szerinti adatkérő lapon kell kérni.

(2) Hozzájárulásnak minősül bármely egyéb olyan nyilatkozat, amely egyértelműen jelzi az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez. A hallgatás, vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak.  

(3) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

(4) A Társaság nem kötheti a szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

(5) A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

(6) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.


6. § Jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés

(1) A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést törvény (vagy más jogszabály) határozta meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ez esetben közölni kell, hogy az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítésének jogcímén alapul, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás pl. honlapon való nyilvánosságra hozatalával is.


III. FEJEZET
MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS  ADATKEZELÉSEKJelen fejezetben munkavállalók: a Társasággal munkaviszonyban álló munkavállalók.

7. § Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás

(1)    A munkavállalóktól csak olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, illetve olyan munkaköri alkalmassági vizsgálatok (ideértve a munka alkalmassági orvosi vizsgálatot is) elvégzését lehet kérni, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, és amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez szükségesek és a munkavállaló személyiségi jogait nem sértik.
(2)    A Társaság jogszabályi kötelezettség, illetve munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f)) jogcímén munkaviszony létesítése, fenntartása vagy megszűnése céljából kezeli a munkavállaló alábbi adatait:

1. név,
2. születési név,
3. születési helye, ideje,
4. anyja neve,
5. lakcíme,
6. állampolgársága,
7. adóazonosító jele,
8. TAJ száma,
9. nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),
10. telefonszám,
11. e-mail cím,
12. személyi igazolvány száma,
13. lakcímkártya száma,
14. bankszámlaszáma (ha a fizetés bankszámlára való átutalással történik),
15. online azonosító (ha van)
16. munkába lépésének kezdő és befejező időpontja,
17. munkaköre,
18. iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata,
19. önéletrajz,
20. fényképe (ha ezt kérték pl. az önéletrajzhoz),
21. a munkabérrel, a bérfizetéssel, és egyéb juttatásokkal kapcsolatos adatok,
22. a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása alapján levonandó tartozás, illetve ennek jogosultságát igazoló okirat,
23. a munkavállaló munkájának értékelését tartalmazó irat,
24. a munkaviszony megszűnésének módja, az erre vonatkozó iratok,
25 erkölcsi bizonyítvány (ha a munkakörhöz szükséges),
26. a munkaköri alkalmassági vizsgálatokra vonatkozó iratok,
27. magánnyugdíj pénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma,
28. külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot igazoló dokumentumának megnevezése és száma,
29 munkavállalót ért baleset jegyzőkönyvében rögzített adatok;
30. saját személygépkocsi hivatali célra történő használata esetén a gépjármű forgalmi rendszáma és a jogosítvány száma;
31. ha a munkakör ellátásához jogosítvány szükséges, a jogosítvány száma és másolata.

(3) Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a Társaság csak a Munka Törvénykönyvében meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel.

(4) A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, a munkáltatói jogkör gyakorlója. A Társaság munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói a HR munkatárs, a bérszámfejtést és könyvelést végző munkatársak és adatfeldolgozók kizárólag az adott feladat ellátásához szükséges személyes adatokat ismerhetik meg.

Munkáltatói jogokat gyakorló
neve                     Pataki Ferenc     beosztása : ügyvezető
Munkaügyi feladatot ellátó neve    Tóth Györgyné    beosztása : munkaügyi előadó
                    
Könyveléshez kapcsolódó
feladatot ellátó neve        Janis Sándorné    beosztása : könyvelő
                    

(5) A személyes adatok tárolásának időtartama: az 1-5, a 7-9., 16., 21-22., 27. a munkaviszony megszűnését követő 50 év  a többi adat tekintetében 3 év.

(6) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a Munka törvénykönyvén, a társadalombiztosítási-, adó- és nyugdíjjogszabályokon, és a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítésén alapul.  

(7) A munkáltató a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a jelen Szabályzat 2. számú melléklete szerinti Tájékoztató átadásával tájékoztatja a munkavállalót személyes adatainak kezeléséről és a személyhez fűződő jogairól.


8. § Alkalmassági vizsgálatokkal - ideértve a munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatot is - kapcsolatos adatkezelés

(1) A munkavállalóval csak olyan alkalmassági vizsgálat végeztethető el, amelyet jogszabály, vagy munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. A vizsgálat előtt a munkavállalókat részletesen tájékoztatni kell többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik, és miért kell. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni kell a munkavállalókat a jogszabály címéről és számáról, valamint a pontos jogszabályhelyről is. Az alkalmassági vizsgálathoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató mintáját jelen Szabályzat 3. számú melléklete tartalmazza.

(2) A kezelhető személyes adatok köre: a munkaköri, valamint az egészségügyi alkalmasság ténye, és az ehhez szükséges feltételek.

(3) Az adatkezelés jogalapja: jogszabály (a Munka Törvénykönyve, a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet) és a munkáltató jogos érdeke.

(4) A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése, fenntartása, munkakör betöltése.

(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a vizsgálat eredményét a vizsgált munkavállalók, illetve a vizsgálatot végző szakember ismerhetik meg. A munkáltató csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára (adott munkakör ellátására) alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját azonban a munkáltató nem ismerheti meg.

Munkáltatói jogkör gyakorlójának
neve:                    Pataki Ferenc    beosztása: ügyvezető

(6) A személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.


9. §  Felvételre jelentkező személyek adatainak kezelése

(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, képesítési adatok, az erre vonatkozó bizonyítvány-másolatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, önéletrajz, a benyújtott pályázat, a jelentkezőről készített munkáltatói értékelés (feljegyzés).  

(2) A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztott személlyel munkaszerződés megkötése. Az érintettet az elutasító döntés meghozatalát követő 15 napon belül tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állásra.

(3) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(4) A személyes adatok címzettjei: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető vagy testület, a munkaügyi, személyzeti feladatokat ellátó munkavállalók.  

Munkáltatói jogkör gyakorlójának
neve:                    Pataki Ferenc    beosztása: ügyvezető

(5) A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés,- pályázat elbírálását követő 15 nap. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait a 16. napon törölni kell. Törölni kell annak a jelentkezőnek az adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.

(6) A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg az (5) pontban foglalt határidőn túl     a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van.  E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően – a (2) bekezdésben foglalt határidőig - kell kérni a jelentkezőktől.
IV. FEJEZET
A TAGOK  NYILVÁNTARTÁSA
10. § A tagok személyes adatainak nyilvántartása


(1)    A Kft. tag alábbi személyes adatai kezelhetők:

1. név,
2. születési név,
3. születési helye, ideje,
4. anyja neve,
5. lakcíme,
6. adóazonosító jele,
7. TAJ száma,
8.  telefonszám,
9.  e-mail cím,
10. személyi igazolvány száma,
11. lakcímkártya száma,
12. bankszámlaszáma (ha bármely pénzbeli juttatás bankszámlára való átutalással történik),
13. online azonosító (ha van)
14. tagsági viszony kezdő és befejező időpontja,
15. törzsbetét mértéke.

(2) A személyes adatok címzettjei: az ügyvezető. A Kft. munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói, a bérszámfejtést és könyvelést végző munkatársak és adatfeldolgozók, valamint a tagjegyzéket vezető munkatárs kizárólag az adott feladat ellátásához szükséges adatokat ismerhetik meg.

(3)    A személyes adatok tárolásának időtartama: az 1-7., 14-15., a tagsági viszony megszűnését követő 5 év a többi adat tekintetében 3 év.

(4)    A Társaság jelen Szabályzat 2. számú melléklete szerinti Tájékoztató átadásával tájékoztatja a Kft. tagját személyes adatainak kezeléséről és a személyhez fűződő jogairól. 


V. FEJEZET
SZERZŐDÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK11. § Szerződéses kapcsolatban álló partnerek adatainak kezelése – bérbeadók (földtulajdonosok, haszonélvezők) vevők, szállítók, stb. személyes adatainak nyilvántartása

(1)    Az adatkezelés jogcíme: szerződéskötést megelőzően megteendő intézkedések, szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése

(2)    Az érintettek köre: a vevőként, szállítóként, integrációban résztvevőként, föld bérbeadójaként, szolgáltatás igénybe vevőjeként, illetve a Társasággal egyéb üzleti kapcsolatban álló vagy üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait.

(3)    A kezelt adatok köre: az érintett neve, születési neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, adóazonosító jele, adószáma, vállalkozói-, őstermelői igazolvány száma, személyi igazolvány száma, lakcíme, székhelye, telefonszáma, e-mail címe, honlap-címe, bankszámlaszáma, vevőszáma (ügyfélszáma, rendelésszáma).
(4)    A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben (a továbbiakban: Fétv.), valamint a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt kötelezettség teljesítése érdekében a termőföldet bérbe adó földtulajdonos (haszonélvező) esetében a kezelt adatok köre:
a) természetes személy szerződő fél
aa) természetes személyazonosító adatait (szerződött természetes személy neve, előző neve, születési helye, ideje, anyja neve),
ab) személyi azonosítóját a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá tartozó természetes személyek esetében,
ac) a személyi azonosítóval nem rendelkező személy esetében a Fétv. 2/A. §-ban meghatározott belső egyedi azonosító számot, feltéve, ha arról tájékoztatást kapott,
ad) állampolgárságát,
ae) lakcímét;
b) a gazdálkodó szervezet szerződő fél esetében
ba) a vezető tisztségviselő vagy cégvezető családi és utónevét, lakcímét, illetve a törvényes képviselő családi és utónevét, tisztségét,
bb) a részéről eljáró meghatalmazott természetes személy családi és utónevét, lakcímét,
c) Ha a szerző természetes személy tagja a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának akkor a tagsági azonosító számát is tartalmaznia kell a szerződésnek, amelyet a Társaság nyilván tart.
d) A bérlet tárgyát képező föld helyrajzi száma.

A személyes adatok címzettjei: a Társaság földhaszonbérleti szerződéseket nyilvántartó dolgozói, a könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói és a Társaság vezetője

Földbérleti szerződést nyilvántartó
neve                    Tóth Györgyné    beosztása : munkaügyi előadó
Könyvelési, adózási feladatot
ellátó munkatárs neve        Janis Sándorné    beosztása : könyvelő
 
(5)    A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 7 év. Ha a földhaszonbérleti szerződést a hatóság nem hagyja jóvá, úgy a jóváhagyás megtagadását követő 30 nap, kivéve, ha a jóváhagyás megtagadása miatt peres eljárás indul. Ebben az esetben a per jogerős befejezését követő 30 nap.

(6)    Az adatkezelés jogalapja: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) 13. és 48. paragrafusában, a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletben, az adójogszabályokban és a támogatási jogszabályban (pl. 2007. XVII. tv.) foglalt kötelezettségeknek való megfelelés, illetve azok teljesítése, valamint szerződéskötést megelőzően megteendő intézkedések (szerződés megkötése), [szerződés-módosítás esetén: szerződés teljesítése] jogcímen alapul.

(7)    Az érintett személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a Fétv. törvényben,- a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletben, az adójogszabályokban és a támogatási jogszabályban (pl. 2007. XVII. tv.) foglaltaknak való megfelelés, továbbá szerződéskötési szándék, illetve szerződés teljesítése jogcímen alapul. A tájékoztatás megtörténhet magában a szerződésben, illetve az annak mellékletét képező tájékoztatóban vagy a honlapon közzétett adatkezelési tájékoztatóban is.  
(8)      A természetes személlyel kötött szerződéshez kapcsolódó adatkezelési kikötés szövegét jelen Szabályzat 4. számú melléklete,- a földhaszonbérleti szerződéshez kapcsolódó adatkezelési kikötés szövegét jelen Szabályzat 5. számú melléklete tartalmazza.


12. §  Jogi személy partnerek természetes személy képviselőinek személyes adatai

(1)    A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, .

(2)    A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével szerződés megkötése, teljesítése, üzleti kapcsolattartás.

(3)    Az adatkezelés jogalapja: a Társaság jogos érdeke.

(4)     A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság szerződést kötő (nyilvántartó), valamint a könyvelési feladatokat ellátó munkavállalói.

Társaság szerződését kezelő
személy neve            Pataki Ferenc    beosztása : ügyvezető
Kapcsolattartó személy neve    Tóth Györgyné    beosztása : munkaügyi előadó

(5)     A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 év. Ha jogszabály (pl. adótörvény, stb.) ennél hosszabb időt állapít meg a szerződések nyilvántartására, illetve tárolására, akkor e jogszabályokban meghatározott időtartam.

(6)     Az adatfelvételi tájékoztató lap mintáját jelen Szabályzat 6. számú melléklete tartalmazza. Ezen tájékoztatót az ügyféllel, vevővel, szállítóval kapcsolatban álló munkavállalónak ismertetnie kell az érintett személlyel. A nyilatkozatot az adatkezelés időtartamáig meg kell őrizni.  
VI. FEJEZET
JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK13. § Adatkezelés az adó- és számviteli kötelezettségek, a földhasználattal kapcsolatos adatszolgáltatás (földhasználati nyilvántartásba történő bejegyzés) teljesítése céljából


(1)    A Társaság kezeli a vevőként, szállítóként, integrációban résztvevőként, föld bérbeadójaként, szolgáltatás igénybe vevőjeként, illetve vele egyéb üzleti kapcsolatban álló vagy üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait.
(2)    A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy természetes személyazonosító adatai: név (előző név) születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, adószáma és adóazonosító száma vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma.  Földhaszonbérlet esetén fentieken túl a bérbeadó: állampolgársága, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarai tagsági azonosító száma, a bérleti szerződés tárgyát képező ingatlan(ok) helyrajzi száma.
(3)    Az adatkezelés jogalapja: az adójogszabályokban (pl. az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. tv. és a Fétv. (2013. évi CCXII. tv.), foglalt kötelezettségeknek való megfelelés, illetve azok teljesítése, valamint szerződéskötést megelőzően megteendő intézkedések (szerződés megkötése), szerződés-módosítás esetén: szerződés teljesítése)  jogcímen alapul.
(4)    A személyes adatok címzettjei: (az adatokat megismerheti, kezelheti): a Társaság szerződés megkötésével,- nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat-, továbbá a könyvelési,- adózási feladatokat ellátó munkavállalói és a Társaság vezetője.
neve  Janis Sándorné    beosztása : könyvelő
(5)    A  személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 7 év.


14. § Kifizetői adatkezelés

(1)    A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben (jogszabályban) előírt adó- és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, társasági tagok, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők és szerződéses kapcsolatban állók – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art. 7.§  31.)  kapcsolatban áll.

(2)    A kezelt adatok köre:  a természetes személy természetes személyazonosító adatai: név (előző név) születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, adószáma és adóazonosító száma, társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám), ha az érintett nyugdíjas, a nyugdíjas törzsszáma. Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§ (2) b./) tagságra vonatkozó adatait az adó- és járulékkötelezettségek teljésítése (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.

(3)    Az adatkezelés jogcíme: az adójogszabályokban (pl. az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény), a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényben foglalt kötelezettségeknek való megfelelés, illetve azok teljesítése.

(4)     A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 7 év.

(5)     A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási-, bérszámfejtési-, társadalombiztosítási- (kifizetői), könyvelői feladatait ellátó munkavállalói.

Kifizetési feladatot ellátó
személy neve            Tóth Györgyné    beosztása : munkaügyi előadó15. §  Adatkezelés a pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából


 (h) könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végzőre;

(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, pénzmosás és terrorizmus-finanszírozása megelőzése és megakadályozása céljából kezeli ügyfelei, ezek képviselői, és a tényleges  tulajdonosoknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) meghatározott adatait: a) természetes személy: családi és utónevét, b) születési családi és utónevét, c) állampolgárságát, d) születési helyét, idejét, e) anyja születési nevét, f) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, g) azonosító okmányának típusát és számát; lakcímet igazoló hatósági igazolványa számát,  a bemutatott okiratok másolatát.
 (2) A személyes adatok címzettjei: a Társaság szerződéskötéssel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, a Társaság vezetője és a Társaság Pmt. szerinti kijelölt személye.
(3) A személyes adatok tárolásának  időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 7 év.  (Pmt. 56.§(2))


VII. FEJEZET
KAMERÁS MEGFIGYELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS16. §  Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés

(1)    A Társaság a székhelyén, telephelyén, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem céljából  elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést is lehetővé tesz, ez alapján személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, amit a kamera rögzít.  

(2)    Ezen adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése, és az érintett hozzájárulása.

(3) Az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásáról jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást kell elhelyezni. Ha több kamera van a Társaságnál, kameránként kell tájékoztatni az érintetteket. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott megfigyelés tényére, valamint a rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó kép- és hangfelvétel készítésének, tárolásának céljára, az adatkezelés jogalapjára, a felvétel tárolásának helyére, a tárolás időtartamára, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyére, az adatok megismerésére jogosult személyek körére, továbbá az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére. A tájékoztatás mintát jelen Szabályzat 7. számú Melléklete tartalmazza.

(4) A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek, látogatók, vendégek) kép és hangfelvétel a hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető.
A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a megfigyelt területre az oda kihelyezett elektronikus megfigyelő-rendszer alkalmazásáról tájékoztató jelzés, ismertetés ellenére a területre bemegy.

Munkavállalók esetén az adatkezelés jogcíme: a munkáltató jogos éreke.

(5) A rögzített felvételek felhasználás hiányában maximum 3 (három) munkanapig őrizhetők  meg. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített kép-, hang-, vagy kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni.

(6)  Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel adatának rögzítése érinti, a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

(7) Nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az illemhelyiségekben vagy például orvosi szobában, illetve az ahhoz tartozó váróban, továbbá az olyan helyiségben sem, amely a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából lett kijelölve.

(8) Munkaidőn kívül vagy munkaszüneti napokon a munkahely teljes területe megfigyelhető.

(9) Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok címzettjei (a felvétel megtekintésére jogosult): a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából a kezelő személyzet, a munkáltató vezetője, továbbá a megfigyelt terület munkahelyi vezetője.


17. § GPS navigációs rendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés

(1)    A GPS rendszer alkalmazásának jogalapja a munkáltatói jogos érdek, célja:  munkaszervezés, logisztika, munkavállalói kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése.

(2)    A kezelt adatok: gépjármű rendszáma, (az erőgép, munkagép azonosítója) a megtett útvonal, távolság, gépjárműhasználat (erőgép- munkagép használat) időtartama.

(3)    Az ellenőrzés csak a munkáltató gépjárművének (erőgépének, munkagépének) ellenőrzésére terjedhet ki.VIII. FEJEZET
ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK19. §  Adatbiztonsági intézkedések

(1)  A Társaság valamennyi adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Info. tv., érvényre juttatásához szükségesek.


Szerződések tárolásának helye: A Kft. telephelye: 5553 Kondoros, Tanya 150.


(2) A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

(3) A Társaság a személyes adatokat bizalmas adatként kezeli. A munkavállalóknak a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő, amelyre a 9. számú melléklet szerinti nyilatkozatot kell alkalmazni. A személyes adatokhoz való hozzáférést a Társaság jogosultsági szintek megadásával korlátozza.  

(4) A Társaság az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el.

Informatikai rendszer biztonságáért
felelős megnevezése    név : Profnet Kft.     Kondoros,  Hősök u,17/1.

(5) A Társaság az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

(6) A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:
a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

(7) A Társaság a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.

(8) A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér- és munkaügyi és a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló magánszemélyek személyes adatait tartalmazó iratait biztonságosan elzárva kell tartani és gondoskodni kell arról, hogy e helyiségek (szekrények) kulcsaihoz csak az arra jogosult juthasson hozzá.


IX. FEJEZET
A TÁRSASÁG ADATFELDOLGOZÓ TEVÉKENYSÉGE
20. §  Adatfeldolgozó tevékenységek

A Társaság az alábbi tevékenységek tekintetében végez adatfeldolgozást:

a.)     Az integrációban résztvevő magánszemélyek adózásával, társadalombiztosítási jogviszonyaival, támogatás igénylésével kapcsolatos személyes adatai.

Jelen fejezetben:
adatfeldolgozó: a Társaság
megbízó: azok a magánszemélyek, akiknek megbízása alapján a Társaság az a.) pontban foglalt tevékenységet ellátja

b.)     Adatfeldolgozói garancianyújtás

(1) A Társaság adatfeldolgozóként garantálja – különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében – hogy a Rendelet követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtja, ideértve az adatkezelés biztonságát is.

(2) Az Adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes adatokhoz való hozzáférésre feljogosított szem&